De doelstelling van de Stichting is in de ruimste zin van het woord het bevorderen van de belangen van de leden van de familie Blokhuis.
Een van de mogelijkheden is het verstrekken van leningen of schenkingen.(art.2) Het beoordelen van steunaanvragen is aan het bestuur.

Wie als leden van de familie Blokhuis worden aangemerkt wordt in de statuten omschreven.
(art 3)

De statuten zijn integraal op deze site opgenomen:

STATUTEN

Het bestuur van de stichting: STICHTING FAMILIE BLOKHUIS FONDS, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, kantoorhoudende 3862 WV Nijkerk, Oude Barneveldseweg 37, hierna te noemen: de stichting, heeft op zeven en twintig september tweeduizendveertien unaniem besloten tot wijziging van de statuten van de Stichting zoals hierna is bepaald, welk bestuursbesluit door alle commissarissen is goedgekeurd conform artikel 15 der statuten. Van gemeld bestuursbesluit blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering de dato zeven en twintig september tweeduizendveertien van welke notulen een exemplaar aan deze akte is gehecht en dat door alle commissarissen ten blijke van hun goedkeuring is mede ondertekend. Bij gemeld bestuursbesluit werden de comparanten gemachtigd om de akte van statutenwijziging te tekenen.
De Stichting werd opgericht bij akte op vijf december negentienhonderd twaalf verleden voor notaris Jhr. C.J. van Cammingha te ‘s-Gravenhage;
de statuten zijn laatste gewijzigd bij – en geheel opgenomen in de akte op zeven en twintig januari negentienhonderd vier en negentig verleden voor notaris Mr R.J.F. Blokhuis te Amsterdam. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41150745. Comparanten verklaarden vervolgens ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit de statuten van de Stichting te wijzigen zodanig dat de statuten voortaan luiden als volgt:
Naam, zetel en duur

Artikel 1

 1. De Stichting draagt de naam: “STICHTING FAMILIE BLOKHUIS FONDS”.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunschoten-Spakenburg.
 3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

 1. De Stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van de familieleden, behorende tot de familie Blokhuis.
 2. De Stichting tracht dit doel te realiseren door:
  • het verlenen van financiële ondersteuning door middel van leningen en schenkingen voor de betaling van studiekosten van personen behorend tot de familie Blokhuis
  • het bevorderen van samenhang en samenwerking van de familieleden;
  • het verstrekken van informatie over de familiebanden van de familie aan de familieleden;
  • overige hulp aan leden van de familie.
 3. De Stichting beschikt over een huishoudelijk reglement voor verdere invulling van de doelstelling, welke door het bestuur jaarlijks herzien of geactualiseerd kan worden en niet in strijd mag zijn met deze statuten.

Familie Blokhuis
Artikel 3
Als leden van de familie Blokhuis worden beschouwd en kunnen derhalve voor de bevordering van hun belangen in aanmerking komen:

a)  dragers en draagsters van de geslachtsnaam BLOKHUIS, hetzij deze aldus dan wel in gewijzigde spel- of taalvorm wordt geschreven, die nakomelingen zijn van GIJSBERT BLOKHUIS gedoopt te Bunschoten acht juli zeventienhonderd vijf en twintig, in leven Schepen en Burgemeester aldaar, en van diens echtgenote LIJSBETH RIKKERTS;
b)  de echtgenoten, weduwnaars en weduwen van a) bedoelden;
c)  personen die niet de geslachtsnaam Blokhuis dragen, maar waarvan één van de ouders vallen onder de definitie onder a); Kinderen van deze personen zijn vervolgens uitgesloten;
d)  dragers en draagsters van de geslachtsnaam BLOKHUIS, hetzij deze aldus dan wel in gewijzigde spel- of taalvorm wordt geschreven, die een gemeenschappelijke stamvader hebben met voormelde GIJSBERT BLOKHUIS;
e)  de echtgenoten, weduwnaars of weduwen van de onder d) bedoelden.

 1. Geldmiddelen
  Artikel 4
  De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
 2. a) Stichtingskapitaal;
  b) Erfstellingen, legaten en schenkingen;

c) Jaarlijkse bijdragen of bijdragen ineens van leden van de familie, die daarmee de activiteiten van de Stichting willen ondersteunen;

 1. d)  Het vrijwillig, of conform afspraken, teruggeven van gelden voor verleende ondersteuning;
 2. e)  Rendement verkregen op het Stichtingskapitaal;
 3. f)  Andere baten.

Bijdragen Artikel 5

 1. Familieleden, die activiteiten van de Stichting willen steunen kunnen middels een door het bestuur vastgesteld bedrag, als contribuant, jaarlijks vrijwillig aan de Stichting bijdragen.
 2. Familieleden, die activiteiten van de Stichting extra willen ondersteunen kunnen te allen tijde een extra bijdrage aan de Stichting verstrekken.
 3. Diegenen die niet behoren tot de familie Blokhuis, zoals bedoeld in artikel 3, die daartoe de wens hebben, kunnen door het bestuur ingeschreven worden als “Vrienden van de Stichting Familie Blokhuis Fonds” zonder aanspraak of recht op een bijdrage als bedoeld in artikel 2.

Beheer, Boekjaar en Jaarstukken

Artikel 6

 1. Het financieel beheer van de Stichting, wordt zodanig geadministreerd, datdaaruit op elk tijdstip de rechten en verplichtingen kunnen wordenvastgesteld.
 2. Het boekjaar van de Stichting loopt van een(1) januari tot en meteenendertig december van het zelfde jaar.
 3. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der Stichting afgesloten.Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigd boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 4. Het bestuur laat de boeken van de Stichting onderzoeken door een jaarlijks door het bestuur aangestelde kascommissie, die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
 5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van door de kaskommissie uitgebrachte verslag.
 6. Uiterlijk in de maand juni van elk kalenderjaar onderwerpt het bestuur aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen de rekening en verantwoording van het geldelijk beheer over het voorafgaande kalenderjaar. De Raad van Commissarissen beëindigen het onderzoek binnen drie maanden na ontvangst. Goedkeuring wordt verleend door uitdrukkelijk melding aan het bestuur, maar wordt eveneens geacht te zijn verkregen indien binnen de genoemde termijn van drie maanden geen bezwaren bij het bestuur zijn voorgebracht. Bestuur

Artikel 7

 1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige natuurlijke personen. Het bestuur bepaalt binnen deze grenzen het aantal leden.
 2. Een tijdelijk onvoltallig bestuur blijft bevoegd, zolang er ten minste twee bestuursleden zijn.
 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen.
 4. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en het beheer en de beschikking over haar vermogen. Het bestuur zal zorgdragen dat de doelstelling van de Stichting zoveel mogelijk wordt bevorderd.

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door aanvrage van surseance van betaling, door onder curatele stelling, door ontslag, hetzij op eigen verzoek, hetzij door eenstemmig besluit van alle andere bestuurders, hetzij door de Rechtbank.
 2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar; bestuursleden kunnen onbeperkt voor telkens vier jaar worden herbenoemd. Herbenoeming dient plaats te vinden met een unaniem door het voltallige bestuur genomen besluit dat door de Raad van Commissarissen dient te worden goedgekeurd zoals is vermeld in artikel 9. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.

Artikel 9

 1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid.
 2. Benoeming geschiedt bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 3. Voor een benoeming is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist.
 4. Goedkeuring geschiedt bij besluit van de Raad van Commissarissen genomen met gewone meerderheid van stemmen.
  Goedkeuring wordt geacht verkregen te zijn, indien binnen drie maanden nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis gesteld is van voorgestelde benoeming, er geen schriftelijk bericht terzake door de secretaris van het bestuur is ontvangen.
 5. In gevallen waar het niet mogelijk is gebleken om binnen een redelijke termijn, zijnde 6 maanden, een bestuurslid te vinden kan voor de duur van maximaal 1 jaar een bestuurder benoemd worden welke niet voldoet aan de criteria als bedoeld in artikel 3 van deze statuten.

      6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd                  slechts één bestuurslid mocht overblijven en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen                redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de Rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

Artikel 10
Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring, van de Raad van Commissarissen, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Artikel 11

 1. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
 2. Onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het gehele bestuur wordt de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, met dien verstande, dat hiervoor voldoende zal zijn:
  1. hetzij dat twee van hen voor de Stichting optreden;
  2. hetzij dat één van hen tezamen met een ander bestuurslid, niet zijnde voorzitter, secretaris of penningmeester, voor de Stichting optreedt.
 3. Het hierboven sub 2 gegeven vertegenwoordigingsvoorschrift lijdt uitzondering voor de volgende gevallen:
  1. voor het beschikken over gelden van de Stichting telkens tot een maximumbedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) is de handtekening van de penningmeester, en ingeval van diens ontstentenis of belet de handtekening van de voorzitter, voldoende, terwijl
  2. voor het beschikken over gelden van de Stichting, een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande, naast de handtekening van de penningmeester, en ingeval van diens ontstentenis of belet de handtekening van de voorzitter, de handtekening vereist is van een ander lid van het bestuur;
  3. de penningmeester heeft de bevoegdheid om namens de Stichting kwijting te verlenen.
 4. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas van de Stichting in beginsel geen beloning, doch een vergoeding van naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komende onkosten, telkenmale betaalbaar op gespecificeerde nota met, zo mogelijk, bewijsstukken.In bijzondere gevallen, indien de aard en omvang der verrichte werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, is het bestuur gerechtigd aan een lid van het bestuur een redelijke beloning toe te kennen.

Vergaderingen en besluitvorming
Artikel 12
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee

bestuursleden dit wensen, doch ten minste éénmaal per jaar.

 1. De secretaris roept op tot de vergaderingen met een termijn van veertien dagen.Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. De notulen worden samengebracht in een notulenboek. Fungeert de secretaris als voorzitter dan geschiedt het notuleren door de penningmeester. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 2. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een bepaaldelijk daartoe schriftelijk gevolmachtigd medelid ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
 3. Voor zover niet anders bepaald, worden de besluiten van het bestuur genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Ieder lid brengt één stem uit. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Wordt over zaken gestemd, dan wordt indien de stemmen staken het voorstel geacht te zijn verworpen; wordt over personen gestemd, dan heeft in dat geval herstemming plaats. Staken de stemmen alsdan wederom, dan beslist de voorzitter.
 5. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Is dit niet het geval, dan kan de voorzitter een nieuwe vergadering uitschrijven, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
 6. Indien door vacatures tijdelijk minder dan drie personen zitting hebben in het bestuur, zijn geen besluiten geldig tenzij met algemene stemmen van de fungerende leden genomen.

Toezicht op het bestuur

Artikel 13

 1. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige natuurlijke personen.
 2. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
 3. De regels voor het bestuur omtrent onkostenvergoeding en beloning, einde van het lidmaatschap en de voorziening in vacatures gelden ook voor de Raad van Commissarissen, ten aanzien waarvan van overeenkomstige toepassing is het bepaalde in artikel 8, 9 en 11 lid 4, met dien verstande dat voor bestuur/bestuurder wordt gelezen Raad van Commissarissen/Commissaris, en omgekeerd.

Artikel 14
1. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van de Raad van Commissarissen dat wenst.

 1. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. De notulen worden samengebracht in een notulenboek. De notulen dienen in het archief te worden opgenomen.
 2. De Raad van Commissarissen kan het bestuur oproepen in zíjn vergadering aanwezig te zijn.
 3. De Raad van Commissarissen doet van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening houden in een notulenboek.
 4. De regelen voor het bestuur omtrent de besluitvorming gelden ook voor de Raad van Commissarissen, ten aanzien waarvan van overeenkomstige toepassing is het bepaalde in artikel 12 leden 3, 4, 5, 6 en 7.
 5. Het door de kascommissie uitgebracht verslag dient in het archief te worden opgenomen.

Statutenwijziging, Ontbinding
Artikel 15
Het bestuur kan, met eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden en met goedkeuring van alle Commissarissen, de statuten wijzigen indien de veranderde omstandigheden dit noodzakelijk maken, met dien verstande, dat de doelstelling in wezen niet mag worden gewijzigd en dat artikel 15 en artikel 16 van deze statuten niet kunnen worden gewijzigd.

Artikel 16
Indien bestuurders en Commissarissen gezamenlijk de overtuiging hebben verkregen, dat er geen personen meer bestaan als bedoeld in artikel 3, zijn zij bevoegd de bezittingen der stichting aan een andere stichting of een andere instelling over te dragen, welke ten doel heeft opvoedings- of studiekosten te bestrijden.

Slotbepaling
Artikel 17

 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 2. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

LEGITIMATIE

De identiteit van de comparanten, aan mij notaris, bekend, is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE is opgemaakt te IJsselstein op de datum die aan het begin van deze akte is vermeld.

Van deze akte hebben de comparanten vooraf een concept ontvangen.
De inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de comparanten zakelijk opgegeven en toegelicht.
Alle comparanten hebben verklaard dat zij van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing instemmen.

Deze akte is vervolgens door mij, notaris, beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna is deze akte ondertekend door de comparanten en mij, notaris.

Back To Top
×Close search
Zoeken